Справочник

“ГБСМДЛ Зинвест – К” ООД-гр Асеновград

Адрес: град АСЕНОВГРАД, ул. “Царево” № 1, етаж 2, кабинети №№ 1, 2, 3 и 4; филиали- гр.Пловдив, бул. “В. Априлов” № 36, ет.1, кабинет № 1, етаж 2, кабинет № 2; гр.Асеновград, ул. “Оборище” № 66, етаж 1, кабинети №№ 1, 2, 3 и 4; гр.Асеновград, ул. “Ал. Стамболийски” № 28, ет

Телефон: 032/ 630 338 ; 0899/ 99-69-21 ; 0331/ 650 66

Виж адреса на картата

Изследвания

  • Пакет имунохематология ВСМДИ
    • Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С’) тест-реагент
    • Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
    • Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
  • Пакет клинична лаборатория ВСМДИ
    • fT4
    • TSH
    • PSA
    • CA-15-3
    • СА-19-9
    • СА-125
    • Алфа-фетопротеин
    • Бета-хорионгонадотропин
    • Карбамазепин
    • Валпроева киселина
    • Фенитоин
    • Дигоксин
    • Микроалбуминурия
    • Progesteron
    • LH
    • FSH
    • Prolactin
    • Estradiol
    • Testosteron
    • Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза
    • СЕА
  • Пакет имунология ВСМДИ
    • Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити - стандартен панел
    • Определяне на оксидативния взрив на периферни неутрофили и моноцити с Нитроблaу тетразолов тест
    • Флоуцитометрично определяне на фагоцитозата
    • Определяне на общи Ig E
    • Определяне на антинуклеарни антитела в серум
  • Пакет клинична лаборатория
  • Пакет клинична микробиология
  • Пакет вирусология
  • Пакет имунология
  • Пакет имунохематология

Други лаборатории в град АСЕНОВГРАД, община Асеновград, област Пловдив

Индекс на телеснaта маса

см
кг.
год.
Page generation time: 0.01918 seconds