Медицински речник

серологична реакция

На английски език: serological reaction

Реакция за доказване на специфичен антиген или антитяло в кръвния серум, напр. реакция аглутинация, реакция за задържане на хемаглутинацията, реакция за свързване на комплемента (РСК) и др.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.30162 seconds