Медицински речник

серодиагностика

На английски език: serodiagnosis

базира се на специфични антиген-антитяло реакции в кръвния серум. Използват се различни серологични реакции, напр. реакция аглутинация, реакция за свързване на комплемента (РСК) и др.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.38380 seconds