Медицински речник

нуклеинова киселина

На английски език: nucleic acid

Макромолекула, изградена от голяма неразклонена (линейна) верига от нуклеотиди. Открива се в хромозомите, ядрото, митохондриите и цитоплазмата на всички клетки, както и във вирусите. Двете най-разпространени нуклеинови киселини са дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК) и рибонуклеиновата киселина (РНК).

Източници Актуализирано на: 05 March 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.10388 seconds